Taide kehittyy parantamalla taideopetusta

Miksi taide on tärkeää

Maassamme on ollut aina piirejä, joissa taidetta on arvostettu ja siitä on haluttu nauttia. Toisaalta yhteiskunnassamme on myös tahoja, jotka halveksivat taidetta ja taiteilijoita, sillä he ajattelevat, että taiteella ei ole mitään taloudellista arvoa. Onneksi valtaosa ihmisistä ymmärtää taiteen mittaamattoman arvon. Taiteen vaikutuksia voidaan analysoida yksilökeskeisesti tai yhteiskunnallisesta perspektiivistä käsin. On tutkittu ja havaittu, että taide avaa ja voimaannuttaa aisteja. Taide auttaa myös rentoutumisessa ja rauhoittumisessa, minkä lisäksi se elävöittää mielikuvia ja muistoja.

Kaikkein tärkeintä taiteessa on kuitenkin se, että se auttaa tunteiden ilmentämisessä ja kommunikoinnissa. Tällä tavalla taide auttaa ihmisten tunneälyn kehittymisessä, ja sen avulla puolestaan ihmisen identiteetti vahvistuu. Taiteen harrastaminen auttaa myös oman luomisen ja mielikuvituksen kehittymisessä, kuten esimerkiksi Paco Rabanne luovana tuotemerkkinä on vahva osoitus. Tästä johdosta lähes tulkoon kaikki taiteilijat, muusikot ja suunnittelijat nauttivat myös muiden tekijöiden taiteesta, jonka avulla on mahdollista saada lisää inspiraatiota.

Taiteella on yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja perinteisesti taiteella on nähty olevan yhteys kansallisen identiteetin rakentamisessa. Vaikka tämä on tärkeää, ei se ole kuitenkaan taiteen ainoa tehtävä. Yhteiskunnallisesti ajatellen taiteen tärkein tehtävä on tarkastella kriittisesti yhteiskunnassa ilmeneviä asioita. Näin avulla taiteen avulla voidaan myös tulkita ja parantaa yhteiskunnassa esiintyviä kipupisteitä.

Taidekoulutus määrittää maamme kulttuurin tasoa tulevaisuudessa

Taiteen kehitykseen Suomessa vaikuttaa erityisesti koulutus. Harva taiteilija voi menestyä haluamallaan taiteen alalla, ellei alaa tukeva koulutus ole riittävän laadukasta. Tärkeää on myös, että koulutus on ilmaista, sillä ilmaisen koulutuksen on nähty olevan Suomessa itseisarvo ja yksilön tärkeimpiä ihmisoikeuksia. Hyvä taiteilija on sekä ilmaisullisesti että teknisesti ammattitaitoinen. Maassamme tarvitaan myös korkeakoulutasoista taideopetusta, joka on kyllin riittävää antamaan laaja-alaisen valmiuden toimia ammattitaiteilijana. Hyvä taidekoulutus on ennen kaikkea sellaista, että se antaa opiskelijalle kipinän pyrkiä itse kehittymään jatkuvasti taiteilijana. Itseopiskelu on usein myös tehokasta opiskelua, ja tätä voisi soveltaa tehokkaammin myös taiteen opetuksessa.

Monia taidekouluja on uhannut lopetus

Monia taidekouluja on viimeisen kymmenen vuoden aikana lakkautettu, ja monien koulujen toiminta on ollut uhan alla. Maailmalla erittäin arvostettuun Taideyliopistoon on kohdistunut valtavasti paineita, jonka lisäksi Aalto ARTs, joka aiemmin tunnettiin Taidekorkeakoulun nimellä, on ollut jatkuvan tulilinjan alla. Kursseja on supistettu ja käytännön taideopetus laitettu minimiin. Pienemmissä taidekoulutusta antavissa oppilaitoksissa tilanne on vielä katastrofaalisempi. Monia linjoja käytännössä lakkautettu kokonaan, mikä on näkynyt opetuksen laadun radikaalina laskuna.

Tämä on johtanut tilanteeseen, missä taidekouluista ja taideyliopistoista valmistuneilla on huomattavan vaikeammat lähtöasetelmat oman uran aloittamisessa, kuin esimerkiksi teknillisiltä aloilta valmistuneilla. Tilanne johtaa pahimmillaan suomalaisen taiteen kehityksen näivettymiseen. Mikäli suomalainen taidekoulutus vähenee radikaalisti, johtaa se helposti tilanteeseen, missä amerikkalainen viihdeteollisuus valtaa yhä enemmän sijaa Suomessa. Tämä köyhdyttää suomalaisten omaa itseilmaisua ja kulttuurista pääomaa. Kotimainen taide edesauttaa uusien näkökulmien saavuttamisessa ja kansallisen itsetunnon vahvistumisessa.

Jokainen suomalainen voi kuitenkin vaikuttaa tilanteeseen käyttämällä nimenomaan suomalaisia kulttuuripalveluita. Käymällä mahdollisimman usein teatterissa, katsomalla suomalaisia elokuvia ja ennen kaikkea ostamalla nuorten suomalaisten kuvataiteilijoiden töitä voi jokainen antaa tukeaan kotimaiselle taiteelle. Ja kun taiteilija saa työstään kohtuullisen palkan, mahdollistaa se myös taiteilijana kehittymisen.

restimpo